Motverka diskriminering

Det finns mycket som en beslutsfattare i en verksamhet kan göra och genomföra för att minska risken för negativt bemötande och diskriminering. Det här är våra rekommendationer för dig som vill arbeta med individanpassning, kunskap och kvalitet i bemötandet av personer med psykisk ohälsa.

Välj perspektiv

Policy mot diskriminering
Upprätta en policy och en handlingsplan mot diskriminering – och säkerställ att den följs. Se till att den omfattar psykisk ohälsa och att personalen är involverad i arbetet med planen.
Löpande likabehandlingsarbete
Att likabehandlingsarbetet sker löpande och integreras med metoder och arbetssätt som redan används i verksamheten. Att anhöriga vid behov inkluderas i likabehandlingsarbetet och att de berörda (de som verksamheten är till för) deltar och har möjlighet att påverka likabehandlingsarbetet.
Normkritiska perspektiv
Att arbetet utgår från normkritiska perspektiv och omfattar alla diskrimineringsgrunder, inte minst psykisk ohälsa. Att verksamheten har en ledning som prioriterar likabehandlingsarbetet och avsätter tid och resurser för personalen. Att frågor som rör bemötande och diskriminering kartläggs regelbundet.
Kompetensutveckling
Att satsa på kompetensutveckling av både personal och chefer. Se till att hela personalen får tillgång till utbildning i psykisk ohälsa som kan praktiseras i verksamhetens vardag. Se till att hela personalen får tillgång till utbildning i antidiskriminering och bemötande som kan praktiseras i verksamhetens vardag. Att utbildningsinsatser för personal är återkommande.
Individanpassning
Se till att de anställda vet vad individanpassning rent praktiskt innebär i verksamheten.
Tillgänglighet i verksamheten
Att verksamheten är tillgängliggjord för personer med just psykisk ohälsa. Bristande tillgänglighet är en del av vad som är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Se exempelvis till att inte ha för mycket text på en och samma plats, att information går snabbt att hitta, att det är möjligt att få påminnelser och sammanfattningar inför och efter möten.
Värdegrund
Förankra en värdegrund där alla behandlas med respekt och värdighet, och företeelser som mobbning och trakasserier inte tolereras.
Delaktighet
Arbeta för ett ledarskap där personalen känner sig delaktig i beslutsprocessen och kan identifiera sig med målet för verksamheten.
Öppen och ärlig kultur
Utveckla en kultur där öppen och ärlig kommunikation uppmuntras, och där stöd och ömsesidig tillit är normen. Fördomar och okunskap kring psykisk ohälsa kan minska i en arbetsmiljö där personalen vet att det är tillåtet att tala om, och berätta om sina egna erfarenheter av, psykisk ohälsa.
Rätt kvalifikationer
Se till att de anställda har rätt kvalifikationer för sina arbetsuppgifter och att arbetsbördan är hanterbar.
Flexibilitet och kontroll
Var öppen för att flexibla arbetstider kan underlätta för personalen att skapa jämvikt mellan privatliv och arbetsliv. Sträva efter att de anställda har kontroll över sina arbetsuppgifter – brist på kontroll är en stressfaktor.
Samtal om någon mår dåligt
Om en anställd verkar må dåligt bör du försöka ta upp det med personen i fråga. Försäkra att ett sådant samtal är förtroligt. Fråga vilka strategier den anställde har för att hantera sin ohälsa och förklara vilket stöd som organisationen kan ge. Kom också överens om hur er kontakt kring detta framåt ska se ut, speciellt vid en sjukskrivning.
Rekrytering
Om du är i chefsposition och arbetar med rekryteringar ska du undvika att fråga efter uppgifter om behandling, sjukdomshistoria eller annan information som inte är relevant för arbetssituationen.
Stöd och anpassningar
Om en jobbsökande själv berättar om psykisk ohälsa ska du som arbetsgivare bedöma om personen, med eller utan stöd- och anpassningsåtgärder, har sakliga förutsättningar för att klara arbetet. Det kan vara bra att fråga personen om hen behöver någon slags extra stöd. Se till att du förstår och har en strategi klar för att hantera eventuella anpassningar, rådgör exempelvis med företagshälsovården.
Saklig motivering
Se till att ge en saklig motivering till en person med psykisk ohälsa som inte blir anställd.